جذب حامی

💡 اگر فکر می‌کنید بازی کش فلو یک ابزار متفاوت برای آموزش امور مالی به افراد و خانواده‌ها می‌باشد و مدیر سازمان یا شرکتی هستید که می‌تواند نامش در شرکت‌ها و سازمان‌های بازی آورده شود یا در ردیف حامیان مادی و معنوی این محصول درج گردد، از طریق تکمیل فرم زیر، با ما ارتباط بگیرید.