مصاحبه ها

بازی کش فلو؛ “هوش مالی با بازی”

گفتگوی  اختصاصی اقتصاد آنلاین با رضا کارگزار مدیرعامل شرکت هوش ثروت دارا آفرین و مدیر تیم تحقیق و توسعه بازی خلاق کش فلو در این خبر نامه درج گردید.

فکر پولدار شدنی؟ کش‌فلو بازی کن!

مصاحبه تخصصی روزنامه جام جم با رضا کارگزار مدیرعامل شرکت هوش ثروت دارا آفرین و مدیر تیم تحقیق و توسعه بازی خلاق کش فلو در این خبر نامه نشر گردید .

مصاحبه فصلنامه زیست بوم خلاق با رضا کارگزار مدیرعامل شرکت هوش ثروت

گفتگوی  اختصاصی فصلنامه زیست بوم خلاق با رضا کارگزار مدیرعامل شرکت هوش ثروت دارا آفرین و مدیر تیم تحقیق و توسعه بازی خلاق کش فلو در شماره پاییز 99 این فصلنامه درج گردید.